Algemene Voorwaarden en Privacybeleid

Privacybeleid

Zilt gaat uiteraard zeer voorzichtig om met uw registratiegegevens. Wij beheren de gegevens zelf en stellen ze nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Als u iets hebt besteld worden uw adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (Post.nl).

Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Ziltonline.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Zilt Online.
 
Artikel 2  Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Zilt Online kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3  Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 4 Gegevens
4.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
4.2 Zilt Online garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
4.3 Zilt Online zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
4.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de website.

Artikel 5  Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van  Zilt Online van uw bestelling.
5.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Zilt Online geaccepteerd.

Artikel 6  Levering
6.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 6 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
6.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
6.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
6.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 6 werkdagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Zilt te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
6.6 Alle leveringen/artikelen worden aangeboden aan Post.nl. Deze bezorgen binnen Nederland normaalgesproken binnen 2 werkdagen

Artikel 7  Risico tijdens transport
7.1 Gedurende het transport van de producten zal Zilt Online het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 8  Afkoelingsperiode
8.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Zilt zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
8.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 9  Garanties
9.1 Zilt Onlinegarandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
9.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
9.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Zilt binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt  Zilt Online ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
9.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zilt, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud
10.1 Zilt Online blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11  Betaling
11.1 Tijdens het totstandkoming van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via IDeal of overmaken op de rekening.
11.2 Zilt Online gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

Artikel 12  Incassokosten
12.1 Als u in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Zilt Online niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Zilt Online moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Zilt kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13  Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto?s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Zilt Online, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Zilt niet gelieerd is.

Artikel 14  Aansprakelijkheid
14.1 Indien door Zilt Online geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Zilt  jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
14.2 De aansprakelijkheid van Zilt Online voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

Artikel 15  Overmacht
15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan partijen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en ook niet op grond van de wet of rechtshandeling voor haar rekening komt.

 
Artikel 16  Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van Zilt Online geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Zilt Online zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 
Artikel 17  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Zilt Online aangepast worden. Zilt Online adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

 

 


ZILT ONLINE © 2018 | powered by F23D